Oferta

Główną dziedziną naszej działalności są pomiary elektroenergetyczne, elektryczne, specjalistyczne.

Instalacje elektryczne i urządzenia elektroenergetyczne przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.

Pomiary elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieci zasilających: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, separacyjnych, SELF, PELF w instalacjach jedno i trójfazowych od 1 kV – 220kV.

Z uwagi na sposób wykonywania prac pomiarowych i konieczność wyłączenia spod napięcia badanych obwodów pomiarowych termin wykonania prac zostaje każdorazowo ustalony ze Zleceniodawcą w dogodnym okresie oraz porze dnia (również w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy) bez zakłócania przebiegu procesów produkcyjnych.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych, stacjach elektroenergetycznych Ś/N, stacjach N/N, stacjach paliw, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych i mieszkalnych w zakresie:

 • pomiarów ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiarów zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiarów rezystancji izolacji obwodów jednofazowych i trójfazowych
 • pomiarów rezystancji izolacji stacji i transformatorów
 • pomiarów baterii kondensatorowych
 • pomiarów instalacji odgromowych i uziemiających
 • pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i miejsc pracy
 • pomiarów ciągłości przewodów PE i małych rezystancji
 • pomiarów okresowych elektronarzędzi
 • pomiarów kamerą termowizyjną instalacji i urządzeń elektrycznych
 • pomiarów harmonicznych w sieciach zasilających i odbiorczych
 • pomiarów jakości dostarczanej energii elektrycznej

Świadczymy usługi w zakresie:

 • wykonania instalacji i urządzeń Ś/N i N/N
 • kompensacji mocy biernej indukcyjnej
 • wykonania i montażu baterii kondensatorowych
 • kompensacji mocy biernej pojemnościowej (nowość)
 • napraw i serwisu UPS-ów od 300VA – 150kVA
 • wykonania i montażu układów SZR, SZG, SPZ
 • odbiorów okresowych układów DSO
 • badań okresowych wyłączników p-poż
 • napraw instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • rozwiązywania wszelkich problemów wynikających z awarii lub nieprawidłowej pracy w sieciach elektrycznych.